Algemene voorwaarden

Wil je meer weten over onze algemene voorwaarden? Download hier de algemene voorwaarden of lees deze hieronder.

 

Algemene voorwaarden van ELFZ B.V. voor het gebruik, aanbieden en afnemen van diensten via het platform ELFZ.nl. 

Versie 1, januari 2019 

 

ELFZ B.V. 

KvK Nummer: 74109405 

Inhoudsopgave 

Artikel 1 Definities 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
Artikel 3 De overeenkomst 
Artikel 4 Overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’ 
Artikel 5 Boekingsvormen 
Artikel 6 Registratie door gebruikers van het platform ELFZ.nl 
Artikel 7 Tarieven, loon, betalingen, betalingsbevestigingen 
Artikel 8 Contact klant met een ELF dienstverlener 
Artikel 9 Het nakomen, veranderen of annuleren van een boeking 
Artikel 10 Verplichtingen ELFZ B.V. 
Artikel 11 Benaderen klant en dienstverlenende ELFZ 
Artikel 12 Aansprakelijkheid 
Artikel 13 Beoordelingen 
Artikel 14 Klachtenregeling 
Artikel 15 Cookieverklaring 
Artikel 16 Privacyverklaring 
Artikel 17 Slotbepaling 

 

Artikel 1 Definities 

  • §1.1 ELFZ B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met KVK nummer 74109405. 
  • §1.2 ELFZ zijn particulieren die via het ELFZ dienstenplatform bij andere particulieren thuis aan het werk zijn voor klusjes in het huis zoals schoonmaken. Ze zijn door medewerkers van ELFZ B.V. middels een selectieprocedure getoetst op hun kennis en ervaring in het doen van de klusjes thuis. Verder zijn de ELFZ allen in bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) ook wel 'verklaring (of bewijs) van goed gedrag' genoemd. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de sollicitant geen bezwaar oplevert voor de nieuwe baan. 
  • §1.3 Een ELF (enkelvoud van ELFZ) is een natuurlijke persoon die via het ELFZ.nl platform zijn dienst(en) aanbiedt en door de klant wordt ingeschakeld voor het verrichten van deze diensten die onder de overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’ vallen. 
  • §1.4 Een klant is iemand die een dienst afneemt van een dienstverlenende ELF via het ELFZ.nl platform, die onder de overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’ valt. De klant sluit zelf een overeenkomst met de dienstverlenende ELF uit hoofde waarvan de werkzaamheden worden verricht. 
  • §1.5 Platform is het digitale medium, de website van ELFZ B.V., waarop vraag en aanbod op het gebied van diensten die vallen onder de overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’ bij elkaar worden gebracht. 
  • §1.6 Vergoeding is het bruto loon dat de dienstverlenende ELF ontvang werkend conform de “Regeling dienstregeling aan huis” voor loon, onkosten, vakantiedagen, vakantietoeslag, calamiteitenverlof en kortdurend ziekteverzuim. 
  • §1.7 ‘All in tarief’ is het uurtarief dat de klant betaalt; dit bedraagt het bruto loon dat de dienstverlenende ELF ontvangt plus commissie voor het gebruik van het digitale platform ELFZ.nl en de daarbij behorende faciliteiten zoals klantenservice geleverd door ELFZ B.V. 
  • §1.8 Diensten of werkzaamheden: dit zijn de diensten die de dienstverlenende ELF ten behoeve van de klant verricht vallende onder de overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’. 
  • §1.9 Aanbod is het aanbod van de dienstverlenende ELF aan een klant om diensten te verrichten. 
  • §1.10 Vraag is de opdrachtverstrekking van de klant om een dienstverlenende ELF diensten te laten verrichten. 
  • §1.11 Dienstverleningsovereenkomst is de overeenkomst ingevolge de overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’ tussen klant en dienstverlenende ELF gesloten na koppeling door ELFZ B.V. 
  • §1.12 Boeking is de situatie waarbij vraag en aanbod zijn samengekomen en hebben geresulteerd in een dienstverleningsovereenkomst. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 • §2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen ELFZ B.V., klanten en dienstverlenende ELFZ. 
 • §2.2 Andere algemene voorwaarden van klanten dan wel dienstverleners worden middels deze algemene voorwaarden van ELFZ B.V. van de hand gewezen. 
 • §2.3 ELFZ B.V. stelt het platform ELFZ.nl beschikbaar aan klanten en dienstverlenende ELFZ. 
 • §2.4 ELFZ B.V. is zelf geen partij in de dienstverleningsovereenkomst. Zij is slechts intermediair, bemiddelaar, tussen klant en dienstverlener, middels het digitale platform ELFZ.nl. Zij brengt slechts vraag en aanbod samen. 
 • §2.5 Het aanmelden via het platform ELFZ.nl is voor de klant geheel gratis. Het aanmelden via het platform ELFZ.nl is voor de dienstverlenende ELF niet geheel gratis; de ELF dienst een recente Verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen. Aan deze Verklaring, die verstrekt wordt door de overheid, zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen niet bij ELFZ B.V. worden gedeclareerd. 
 • §2.6 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Artikel 3 De overeenkomst 

 • §3.1 Een klant kan via ELFZ.nl diensten boeken die vallen onder de overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’. Op de website staan duidelijke links naar en verwijzingen naar deze overheidsregeling en klant dient zelf te beoordelen of de voorwaarden van deze regeling van toepassing zijn op de door de klant eventueel af te nemen dienstverlening via ELFZ.nl. 
 • §3.2 Alle eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze overheidsregeling in de uit te voeren dienst zijn voor rekening van de klant en/of de dienstverlenende ELF. 
 • §3.3 De dienstverlenende ELF dient zich te registreren op het platform en de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens een boeking te kunnen accepteren. Middels het accepteren van de algemene voorwaarden gaat de dienstverlenende ELF een overeenkomst aan met ELFZ B.V. voor het gebruik van het platform ELFZ.nl 
 • §3.4 De klant dient zich te registreren op het platform en de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens een boeking te kunnen maken. Middels het accepteren van de algemene voorwaarden gaat de klant een overeenkomst aan met ELFZ B.V. voor het gebruik van het platform ELFZ.nl 
 • §3.5 ELFZ B.V. gaat er - middels het inschrijven op ELFZ.nl en opgeven van een klant-profiel alsmede het inschrijven op ELFZ.nl en opgeven van een dienstverlenende ELF-profiel - vanuit dat de klant en de dienstverlenende ELF instemmen met de algemene voorwaarden van ELFZ B.V. alsmede de voorwaarden van de “dienstverlening aan huis” regeling kennen, hiermee instemmen en conform deze overheidsregeling de dienstverlening gezamenlijk aangaan. 
 • §3.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door een dienstverlenende ELF van een klantboeking via het platform ELFZ.nl. 
 • §3.7 ELFZ B.V. bevestigt de door de dienstverlenende ELF geaccordeerde boeking aan een klant en regelt het betalingsverkeer en de facturatie middels het ELFZ.nl platform tussen klant en dienstverlenende ELF. 

 

Artikel 4 Overheidsregeling “Dienstverlening aan huis” 

§4.1 Door middel van het aanvaarden van de algemene voorwaarden, gaan klant en dienstverlenende ELF een overeenkomst aan vallend onder de overheidsregeling ‘dienstverlening aan huis’. De vergoeding die de klant betaalt omvat de werk & arbeidsverhoudingen van deze regeling en houdt een ‘all in tarief zoals vermeld op de website met daarin inbegrepen betaling van loon, onkosten, vakantiedagen, vakantietoeslag, calamiteitenverlof en kortdurend ziekteverzuim aan de ELF (het bruto loon) plus commissie voor het gebruik van het digitale platform ELFZ.nl en de daarbij behorende faciliteiten zoals klantenservice geleverd door ELFZ B.V. 

 

Artikel 5 Boekingsvormen 

 • §5.1 Voor het boeken van een ELFZ dienst wordt verwezen naar het stappenplan voor boekingen zoals vermeld op ELFZ.nl. 
 • §5.2 Er zijn verschillende manieren voor de klant om een boeking te maken: 
 1. Abonnement = een dienst die een keer per maand, twee keer per week of een keer per week plaatsvind (of in een soortgelijke, wederkerende vorm). 
 2. Strippenkaart = Een aantal van dezelfde diensten, die in een keer geboekt en afgerekend worden, maar verspreid in tijd afgenomen worden. Klant krijgt hiervoor een code bij het maken van de boeking. 
 3. Eenmalig = Een dienst die een keer wordt uitgevoerd. 
 • §5.3 Het aangaan van 2. Strippenkaart en 3. Eenmalig zijn diensten die aangegaan worden door klant voor een bepaalde tijd, De betalingsvoorwaarde is direct, bij het aangaan van de boeking. 
 • §5.4 Het aangaan van een 1. abonnement wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Indien een automatische incasso van een abonnementsbetaling niet lukt, dient de betaling op andere wijze plaats te vinden. Mocht een abonnementsbetaling uiteindelijk na diverse pogingen niet lukken, dan is zowel de dienstverlenende ELF als ELFZ B.V. gerechtigd om een incassodienst in te schakelen, waarbij de extra kosten voor rekening van de klant zijn. Tevens zal ELFZ B.V. de dienstverlenende ELF op de hoogte brengen van het niet kunnen incasseren van een abonnementsbetaling, waardoor de ELF kan besluiten te stoppen met de werkzaamheden voor de desbetreffende klant. 
 • §5.5 Indien ELFZ B.V. merkt dat klant en dienstverlener zelf diensten afnemen/verlenen met elkaar buiten het platform om, maar wel gebaseerd op diensten geleverd aan elkaar via het platform, is ELFZ B.V. gerechtigd zowel klant als dienstverlener per direct van het platform te verwijderen. De klant alsmede de dienstverlenende ELF wordt vervolgens elk een boete van € 195,- ex btw in rekening gebracht, te betalen aan ELFZ B.V. 
 • §5.6 Indien de klant en dienstverlenende ELF dit beiden willen, kan een klant een dienstverlenende ELF ook zelf direct in dienst nemen en niet meer aanvragen doen via het platform ELFZ.nl. Indien dit gewenst is, wordt de klant alsmede de dienstverlenende ELF vervolgens elk een vergoeding van € 95,- ex btw in rekening gebracht, te betalen aan ELFZ B.V. 

 

Artikel 6 Registratie door gebruikers van het platform ELFZ.nl 

 • §6.1 Alvorens aangemeld te kunnen worden en een gebruikersaccount te kunnen openen, dient een dienstverlenende ELF eerst een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) per post te versturen aan ELFZ.nl. 
 • §6.2 Bij registratie is de klant en de dienstverlenende ELF verplicht correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens en e-mail adres. 
 • §6.3 Indien wijzigingen in de in artikel 6 genoemde gegevens plaatsvinden, dient dit per direct te worden doorgegeven aan ELFZ B.V. 
 • §6.4 ELFZ B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiende uit het feit dat de registratiegegevens niet juist of up to date zijn. Klant en dienstverlenende ELF zijn hier zelf verantwoordelijk voor. 

 

Artikel 7 Tarieven, loon, betalingen, betalingsbevestigingen 

 • §7.1 De meest recente prijzen van de diensten aangeboden via het platform ELFZ B.V. zijn te vinden op de pagina met tarieven van ELFZ.nl. Dit zijn tarieven voor zowel een eenmalige dienst, een strippenkaart of een abonnement dat door de klant aangeschaft kan worden. 
 • §7.2 Diensten worden alleen aangeboden die vallen onder de overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’; hierover wordt aan de klant geen BTW gerekend. De ELFZ tarieven zijn een “all-in tarief”, er zijn geen extra kosten. 
 • §7.3 Betalingstermijn: bij een eenmalige dienst of een strippenkaart betaalt de klant direct na het maken van een boeking; bij een abonnement betaalt de klant achteraf, eens per 2 weken, aan de hand van het aantal uitgevoerde diensten. Dit geschiedt per automatische incasso. 
 • §7.4 Alle betalingen gaan via de ELFZ website; het is niet mogelijk om de dienstverlenende ELF contant te betalen. 
 • §7.5 De klant krijgt van ELFZ B.V. een betalingsbevestiging direct na het maken van een eenmalige boeking of aanschaf van een strippenkaart via elektronische weg. Indien de klant een abonnement heeft aangeschaft, krijgt de klant een betalingsbevestiging elke 2 weken via elektronische weg. 
 • §7.6 ELFZ B.V. is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen (het “all-in tarief”) te wijzigen. Bijvoorbeeld door een nieuw inzicht in de bedrijfsvoering, verandering van de kostenstructuur, verandering van wetgeving of anderzijds. Vier weken na mededeling van de prijsverhoging door ELFZ B.V. aan de klant zullen de nieuwe tarieven (het “all-in tarief”) gelden. De klant is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. 
 • §7.7 ELFZ B.V. is te allen tijde gerechtigd het bruto loon / de bruto lonen die de dienstverlenende ELFZ ontvangen werkend via de “Regeling dienstregeling aan huis” voor loon, onkosten, vakantiedagen, vakantietoeslag, calamiteitenverlof en kortdurend ziekteverzuim tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld door een nieuw inzicht in de bedrijfsvoering, verandering van de kostenstructuur, verandering van wetgeving of anderzijds. Vier weken na mededeling van de prijsverhoging door ELFZ B.V. aan de dienstverlenende ELFZ zal het nieuwe bruto loon / bruto lonen gelden. 

 

Artikel 8 Contact klant met een ELF dienstverlener 

 • §8.1 Klant kan altijd tijde contact opnemen met een dienstverlenende ELF via het ELFZ platform. Indien contact maken niet lukt, dan kan hulp ingeschakeld worden van de ELFZ klantenservice. 
 • §8.2 Als een ELF bij de klant thuis een dienst komt verlenen, dan is het de klant aan te raden om bij een eenmalige service thuis te blijven, zodat de klant goed kan aangeven wat er dient te gebeuren. Als de klant een strippenkaart afneemt of een abonnement afsluit en de ELF komt vaker langs, dan is dit niet noodzakelijk. 
 • §8.3 De klant en de ELF maken zelf afspraken hoe er met de sleutel van het huis wordt omgegaan als de klant niet thuis is. Dit is voor de verantwoordelijkheid van de ELF en de klant zelf; ELFZ B.V. kan niet verantwoordelijk gehouden worden aangaande gevolgen van sleuteloverdracht/vermissing/diefstal. 
 • §8.4 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het op tijd toegang verschaffen tot de woning waar de ELF de dienst uitvoert en kan zich niet beroepen op overmacht als klant in gebreke gebleven is. 
 • §8.5 In principe draagt de klant zelf zorg voor de hulpmiddelen tijdens de dienstverlening zoals schoonmaakmiddelen, tuingereedschap, etc., tenzij anders overeengekomen wordt met de dienstverlenende ELF. 

 

Artikel 9 Het nakomen, veranderen of annuleren van een boeking 

 • §9.1 Een klant kan een geplande dienst wijzigen maximaal 24 uur voordat de dienst plaatsvindt, niet later. Aanbevolen is om zodra de klant weet van de wijziging, contact op te nemen met de ELF via de chatfunctie op de website om een nieuwe datum & tijd af te spreken voor de service. De klant kan dit zelf onderling met de ELF zelf regelen. Mocht dit niet lukken, dan kan contact opgenomen worden met de ELFZ klantenservice. 
 • §9.2 Indien een klant binnen 24 uur wenst te annuleren of indien de geplande dienst niet uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door het niet aanwezig zijn van een sleutel, dan wordt de klant een tarief van 2 gewerkte uren in rekening gebracht en een bedrag van 2 uur bruto loon uitbetaald aan de ELF tenzij klant en ELF in goed overleg een nieuwe vervangende dienstverlening afspreken binnen 24 uur na de gemiste dienst. 
 • §9.3 Indien een dienstverlenende ELF binnen 24 uur wenst te annuleren of indien de geplande dienst niet uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door afwezigheid van de ELF, dan wordt de ELF 25 euro ex btw aan administratiekosten in rekening gebracht tenzij klant en ELF in goed overleg een nieuwe vervangende dienstverlening afspreken binnen 24 uur na de gemiste dienst. 25 Euro wordt vervolgens overgemaakt door ELFZ B.V. aan de klant. 
 • §9.4 Een klant zit nergens aan vast bij een abonnement; flexibiliteit en vrijheid staan voorop. Een klant kan - met een opzegtermijn van 24 uur, zoals dit geldt voor het wijzigen van alle diensten - een abonnement stop zetten. Tevens kan de klant een andere ELF aanvragen indien men liever een andere dienstverlener in het huis heeft werken. 
 • §9.5 Indien een klant gedurende een abonnement een keer niet kan of wil overslaan, bijvoorbeeld omdat de klant op vakantie is, dan kan dit kosteloos geregeld worden, met uitzondering van een wijziging binnen 24 uur voordat de dienst plaatsvindt. Klant dient dit tijdig aan de ELF en aan ELFZ B.V. door te geven, zodat dit goed in het betalingssysteem gezet kan worden en klant geen incasso voor deze dienst ontvangt. Hieraan is een maximale termijn van 8 weken aan verbonden 
 • §9.6 Indien bij een abonnement de ELF korter of langer heeft gewerkt dan van tevoren is overeengekomen, dan kan de klant in overleg met de ELF bepalen hoe hij of zij de volgende keer wat korter of langer kan komen middels het tijd-voor-tijd principe. Dit geldt hetzelfde indien de ELF niet komt opdagen. Mocht de klant en de ELF er niet uitkomen, dan kan hulp ingeroepen worden van de ELFZ klantenservice voor bemiddeling. 
 • §9.7 Indien bij een eenmalige boeking of bij een strippenkaart boeking de ELF korter of langer gewerkt heeft dan van te voren is overeengekomen, dient er middels onderling overleg tussen ELF en klant een oplossing gezocht worden. Mocht de klant en de ELF er niet uitkomen, dan kan hulp ingeroepen worden via de ELFZ klantenservice voor bemiddeling. 

 

Artikel 10 Verplichtingen ELFZ B.V. 

 • §10.1 Onder geen beding is ELFZ B.V. verplicht tot het leveren van een dienst via een ELF dienstverlener. ELFZ.nl is een bemiddelingsplatform en beoogt particulieren dichter bij elkaar te brengen; dit brengt echter niet de verplichting tot het aangaan van een boeking met zich mee. ELFZ B.V. is ook geen partij in de (dienstverlenings)overeenkomst tussen een klant en een ELF. Zowel een klant als een ELF kunnen op geen enkele wijze aanspraken te gelde maken richting ELFZ B.V. 
 • §10.2 Onder geen beding is ELFZ B.V. verplicht ervoor te zorgen dat een boekingsvoorstel van een klant ook daadwerkelijk geaccordeerd wordt door een dienstverlenende ELF. Dit is geheel de vrijheid en verantwoordelijkheid van de ELF zelf die zijn diensten aanbiedt via het platform. De klant kan hier geen rechten aan ontlenen. 
 • §10.3 Onder geen beding is ELFZ B.V. verplicht tot het ‘leveren’ van klanten aan een dienstverlenende ELF. Dit is geheel de vrijheid en verantwoordelijkheid van de klant zelf die diensten vraagt via het platform. De ELF kan hier geen rechten aan ontlenen. 
 • §10.4 ELFZ B.V. beheert het digitale platform ELFZ.nl Zij doet al het mogelijke om het digitale platform te laten werken; zij is echter onder geen beding aansprakelijk als door technische storingen/mankementen de website niet in de lucht is. In dit geval zal er zoveel mogelijk door de ELFZ klantenservice mobiel ingesprongen worden op verzoeken van de klant en de dienstverlenende ELFZ t.a.v. vragen / boekingen, totdat het platform weer in de lucht is. 
 • §10.5 ELFZ B.V. behoudt zich het recht voor om met inachtneming van het financieel correct en 100% afhandelen van lopende eenmalige boekingen en aangeschafte strippenkaarten, te stoppen met het ELFZ.nl platform, waarbij met een overbruggingsperiode van 2 maanden ook de abonnementen worden stopgezet. 
 • §10.6 ELFZ B.V. behoudt zich het recht voor om per direct met het platform ELFZ.nl te stoppen indien er sprake is van een wetswijziging of andersoortige verandering die het voortzetten van het platform van ELFZ.nl in de ogen van ELFZ B.V. niet langer wenselijk maakt; met name, maar niet uitsluitend, in ogenschouw nemend de overheidsregeling ‘Dienstverlening aan huis’. 

 

Artikel 11 Benaderen klant en dienstverlenende ELFZ 

 • §11.1 De klant en dienstverlenende ELFZ gaan ermee akkoord dat ELFZ B.V. hem/haar kan benaderen gedurende de periode dat er gebruik gemaakt wordt van het ELFZ.nl platform via de telefoon, via e-mail of per post voor het aanbieden van gratis ELFZ ‘goodies’ zoals boodschappenmuntjes, boodschappentassen en dergelijke en informatie op te vragen omtrent de tevredenheid met de aangeboden dienst, de dienstdoende ELF, het ELFZ.nl platform en het aanbieden van mogelijke nieuwe diensten of uitbreiden van het huidige dienstenpakket aan de klant. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 • §12.1 ELFZ B.V. geldt enkel als partij die vraag en aanbod bij elkaar brengt en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet-verschijnen of het niet tijdig verschijnen of in welke vorm dan ook het niet-nakomen van de dienstverleningsovereenkomst door een ELF bij een klant alsook door een klant bij een ELF. ELFZ B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een handelen of nalaten van een ELF ten aanzien van een klant net als ELFZ B.V. niet aansprakelijk is voor het handelen en nalaten van een klant jegens een ELF. 
 • §12.2 Een dienstverlenende ELF en een klant sluiten zelf een dienstverleningsovereenkomst met elkaar. Zij blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hetgeen in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen is en voor het nakomen van verplichtingen ten aanzien van de dienstverleningsovereenkomst en het 
 • werken via de overheidsregeling ‘dienstverlening aan huis’ met bijkomende fiscale en sociale verplichtingen. 
 • §12.3 De dienstverlenende ELF en de klant vrijwaren ELFZ B.V. middels het zelf rechtstreeks aangaan van een dienstverleningsovereenkomst van alle mogelijke schade die voort kan vloeien uit het onjuist of niet op tijd afdragen van verplichten voortvloeiende uit de fiscale en sociale wetgeving. 
 • §12.4 De dienstverlenende ELF en de klant vrijwaren ELFZ B.V. middels het zelf rechtstreeks aangaan van een dienstverleningsovereenkomst van enige toekomstige fiscale claim als gevolg van de dienstverleningsovereenkomst tussen dienstverlenende ELF en de klant alsmede het gebruik van het platform ELFZ.nl. 
 • §12.5 ELFZ B.V. is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dienst door de ELF en voor schade die de klant eventueel lijdt hierdoor. 
 • §12.6 Daar zij geen partij is in de dienstverleningsovereenkomst staat ELFZ B.V. niet in voor de kwaliteit van de dienstverlenende ELF en kan ELFZ B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van handelen door dienstverlenende ELF ten opzichte van de klant of enig handelen of nalaten van handelen door klant ten opzichte van de dienstverlenende ELF. 
 • §12.7 De dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan door de klant en de ELF zelf, waarbij gebruik gemaakt wordt van het platform ELFZ.nl. ELFZ B.V. beveelt op haar site ELFZ.nl zowel dienstverlenende ELF als klant aan om zichzelf afdoende te verzekeren voor schade die beiden in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst kunnen oplopen, echter ELFZ B.V. is uitdrukkelijk geen partij bij de dienstverleningsovereenkomst die tot stand komt en derhalve niet aansprakelijk. Bij het werken conform de overheidsregeling ‘dienstverlening aan huis’ en het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst tussen klant en dienstverlenende ELF, zijn de klant en de dienstverlenende ELF zelf aansprakelijk voor een schadegeval, het oplopen van schade of (een vermoeden van) diefstal en verduistering. Klant staat vrij om dit bespreekbaar maken met de dienstverlenende ELF en de dienstverlenende ELF staat het vrij om dit bespreekbaar te maken met de klant. ELFZ B.V. is geen partij in de dienstverleningsovereenkomst en derhalve niet aansprakelijk. Klant kan, indien gewenst, melding maken bij ELFZ B.V.en tegen de dienstverlenende ELF aangifte te doen bij de politie. 
 • §12.8 Nu ELFZ B.V. uitdrukkelijk geen partij is bij de dienstverleningsovereenkomst die tussen de ELF en de klant tot stand komt, blijven de ELF en de klant te allen tijde tevens zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de op hen rustende verplichtingen krachtens de dienstverleningsovereenkomst en de fiscale- en sociale wet- en regelgeving. De ELF en de klant vrijwaren ELFZ B.V., althans stellen haar schadeloos, voor alle schade. 

 

Artikel 13 Beoordelingen 

 • §13.1 Klanten kunnen via het dienstenplatform ELFZ.nl de dienstverlenende ELFZ beoordelen via een “rating systeem met sterren” en de dienstverlenende ELFZ kunnen klanten beoordelen middels hetzelfde systeem. 
 • §13.2 Een beoordeling is alleen mogelijk na afloop van een geleverde dienst. 
 • §13.3 Beoordelingen dienen gebaseerd te zijn op feiten en mogen geen godslasterlijke taal bevatten, niet beledigend zijn, strafrechtelijk vervolgbaar of op een andere manier kwetsend zijn. ELFZ B.V. behoudt zich het recht voor indien hier sprake van is, deze beoordelingen van de site te halen. 

 

Artikel 14 Klachtenregeling 

 • §14.1 Klachten over de uitvoering van de dienst door een ELF, werkend via het platform van ELFZ B.V., kunnen door klant rechtstreeks met de desbetreffende ELF besproken worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Tevens kan klant dit aangeven in het rating-systeem van ELFZ.nl. Indien het niet naar wens opgelost wordt, dan kan de klant, binnen 7 dagen nadat de klant klachtwaardig gedrag heeft geconstateerd, een klacht indienen door een e-mail te schrijven naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarbij klant duidelijk de klacht omschrijft en de omstandigheden (tijdstip, locatie, betrokken ELF, etc). ELFZ B.V. heeft niet de verplichting een klacht af te handelen, daar klant en ELF zelf een overeenkomst zijn aangegaan, maar kan middels deze weg als hulp ingeroepen worden via de ELFZ klantenservice voor bemiddeling. Derhalve kunnen de klant en de ELF geen rechten ontlenen aan de klachtbemiddeling van ELFZ B.V. 
 • §14.2 ELFZ B.V. behoudt zich het recht voor om zonder reden van opgaaf zowel dienstverlenende ELFZ of klanten van haar site te weren, zodat geen gebruik meer gemaakt kan worden van diensten en geen diensten meer kunnen worden aangeboden. Aanleiding kan zijn bijvoorbeeld onbetamelijk gedrag van klant of dienstverlenende ELF, ratings van klanten of ratings van dienstverlenende ELFZ, klachten van klanten of klachten van dienstverlenende ELFZ, diefstal, beschadiging of het niet opvolgen door dienstverlenende ELFZ van de gedragsregels zoals vermeld op de rekruteringspagina van ELFZ.nl. 

 

Artikel 15 Cookieverklaring 

 • §15.1 ELFZ B.V. maakt op ELFZ.nl gebruik van cookies en andere technieken, kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee ELFZ.nl wordt bezocht, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. 
 • §15.2 In een aparte document genaamd “Cookieverklaring”, onderdeel van de website ELFZ.nl, wordt het cookiebeleid van ELFZ B.V. weergeven. 

 

Artikel 16 Privacy verklaring 

 • §16.1 ELFZ B.V. verzamelt en gebruikt gegevens van de klant en van de ELF, die op het ELFZ.nl platform gepubliceerd worden en vrij toegankelijk zijn, conform de regelingen van de privacyverklaring. 
 • §16.2 ELFZ B.V. geeft de dienstverlenende ELF te allen tijde inzicht in en de mogelijkheid tot het wijzigen van zijn/haar gegevens en profiel alsmede de klant te allen tijde inzage in de klantgegevens en de mogelijkheid tot wijziging van de gegevens van de klant. Tevens heeft de klant altijd inzicht in zijn/haar geboekte diensten via ELFZ.nl. 
 • §16.3 ELFZ B.V., dienstverlenende ELFZ en klanten zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van het gebruik van het platform ELFZ.nl en de daarmee in verband staande dienstverleningsovereenkomst, aangaande de aanwezige vertrouwelijke persoonlijke informatie op ELFZ.nl. 
 • §16.3 In een aparte document genaamd “Privacyverklaring”, onderdeel van de website ELFZ.nl, wordt het privacybeleid van ELFZ B.V. weergeven. 

 

Artikel 17 Slotbepaling 

 • §17.1 ELFZ B.V. is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden onder vermelding van de ingangsdatum aan de klant en de ELF per e-mail toegestuurd. Zowel de klant als de ELF is gerechtigd de overeenomst te ontbinden indien hij het niet eens is met de wijziging van de algemene voorwaarden. 
 • §17.2 Op de rechtsverhouding(en) tussen ELFZ B.V., de klant en de ELF(Z) is Nederlands recht van toepassing. 

ELFZ ® - Klusjes in & om het huis! | Privacybeleid | Cookiebeleid | Algemene voorwaarden